ASA PRESS CONFERENCE

Tuesday 17th October 2023

Hyatt Hotel St`Julians

Introduzzjoni

Sinjuri, mistednin, membri tal-midja mer─žba. Huwa ta`pja─őir tieg─ži li flimkien mal-E┼╝ekuttiv ta`l-ASA nilqg─žukom hawn illum g─žal din il-konferenza stampa. Qabel nibda xtaqt nirringrazzja lil Hyatt Hotel li g─žo─íobhom jilqg─žuna f`wa─žda mis-swali tag─žhom. Matul l-a─ž─žar ─íimg─žat, l-asso─őjazzjoni tag─žna ─žadmet bla heda wara l-kwinti, sabiex in─žejju g─žall-attivitajiet li ser ikollna matul ix-xhur li ─íejjin. Flimkien, g─žamilna passi biex il-─žolm jinbidel f’realt├á, u nqajjmu aktar g─žarfien fl-isport akkwatiku. Illum jimmarka mument kru─őjali fil-vja─í─í tag─žna g─žaliex issa wasal i┼╝-┼╝mien li mil-paroli ng─žaddu g─žal fatti.

ENEMED Water Polo Cup 2024

Huwa ta` unur g─žalina, li g─žal sena o─žra l-ASA ser ter─ía torganizza l-ENEMED CUP. Ma nistax ma nirringrazzjax lil ENEMED imma fuq kollox lil Executive Chairman is-Sur Kevin Chircop li dejjem kien u perswa┼╝ li ser jibqa jkun ta` spalla g─žall-asso─őjazzjoni tag─žna. Il-kollaborazzjoni bejn i┼╝-┼╝ew─í entitajiet hija wa─žda po┼╝ittiva tant li g─žal futur ─íejjieni ser jit─žabbru aktar inizjattivi mal-entita ENEMED. Qeg─ždin nippre┼╝entaw il-programm kollu li ser jintlag─žab ─íewwa il-Pixxina Nazzjonali. Dan il-format dejjem serva ta` pjattaforma g─žat-talent ┼╝ag─ž┼╝ug─ž ─íewwa pajji┼╝na.┬á Ta min wie─žed isemmi li b─žalissa hemm madwar 16 il-player tal-water polo li qeg─ždin jilg─žabu barra minn Malta fosthom 4 tfajliet. B─žala ASA kburin g─žal dawn l-opportunitajiet li qed ikollhom l-atleti tag─žna g─žax dan kollu jawgura tajjeb g─žal ─íejjieni.┬á Xtaqt issa nistieden lis-Sur Chircop sabiex jag─žmel kelmtejn tal-okka┼╝┼╝joni.

Len Challenger Water Polo Cup ÔÇô Men & Women

Din is-sena ─íie de─ői┼╝ li nie─ždu sehem fil-Challenger Water Polo Cup b`selezzjoni ta` tim tan-nazzjonal immexxi mil-kow─ő Milan Cirovic ta─žt l-isem Valletta Malta. It-tim ilu g─žal dawn l-a─ž─žar ─íimg─žat jittrenja ─íewwa il-Pixxina tal-Kottonera kemm filg─žodu u anke filg─žaxija. Il-preparamenti g─žaddejin ─ímielhom. Bi pja─őir in─žabbar li l-grupp ta` kwalifikazzjoni li hemm fih Malta, ser isir ─íewwa pajjizna din il-─íimgha bejn 19-22 ta` Ottubru 2023. Fost it-timijiet li ser nospitaw ser ikun hawn rappre┼╝entanza mil-Lithuania, Finlandja u Bulgaria.┬á Dan il-log─žob ser iservi ta` preparazzjoni li ser ikollna fil-kampjonati Ewropej li kellhom isiru ─íewwa Israel f`Jannar li ─íej. F`din il-kompetizzjoni apparti it-tim tal-irgiel, ser ikollna wkoll rappre┼╝entanza femminili g─žaliex bi pja─őir in─žabbru li t-tim tat-tfajliet tas-Sirens ser jie─ždu sehem ukoll f`din il-kompetizzjoni. Il-log─žob ta kwalifikazzjoni tag─žhom ser isiru ─íewwa Burgas il-Bulgarija, u fil-grupp ser ikun hemm timijiet mir-Renju Unit, Bulgaria, Portugal u Serbia. Il-girls ilhom jippreparaw matul dawn l-a─ž─žar ─íimg─žat g─žal dawn il-log─žob. Nawguraw minn qalbna lit-tim tas-Sirens li ser ikunu qeg─ždin jirrapre┼╝entaw lil pajjizna.

Water Polo Youth & Women League

Kienet ilha tin─žass il-─žtie─ía, li l-atleti tag─žna g─žandhom b┼╝onn ta` aktar log─žob. G─žalhekk g─žal dawn l-a─ž─žar ─íimg─žat ─ždimna qatieg─ž u fassalna firxa wiesa ta` log─žob u qeg─ždin inniedu il-programm li ser ikollna. G─žall-ewwel darba nedejna festival g─žal Under 12 boys kif ukoll Under 16 girls. Nemmnu li wasal i┼╝-┼╝mien li niffukaw aktar fuq player development sabiex nkomplu ng─žollu il-livell tal-log─žba tag─žna. Apparti minnhekk ser ikollna il-leagues tal-U14/ U16 / U18 / U20 boys kif ukoll Senior Women League tax-Xitwa kif ukoll dak tas-Sajf. ─Žafna mil-log─žbiet ser jibdew minn Novembru u ser isiru ─íewwa il-Kottonera u meta noqorbu g─žal-perjodu tas-sajf, l-a─ž─žar log─žbiet ser jintlag─žbu fil-pitches rispettivi tal-clubs. Din is-sena konna pro-attivi u ─žri─ína il-fixtures minn qabel sabiex b`hekk kull club, kull coach, kif ukoll l-atleti flimkien mal-─íenituri tag─žhom, ikunu jistg─žu jippreparaw a─žjar it-ta─žri─í tag─žhom. G─žandkom issibu ukoll kopja tal-log─žbiet kif ─íew ikkomunikati lil clubs. Ser ikollna il fuq minn 328 log─žba. Fil-gimg─žat li ─íejjin ser ikun varat ukoll il-kampjonat tas-Seniors Water polo tax Xitwa kif ukoll dak tas-Sajf.

Kompetizzjonijiet Internazzjonali

Il-─židma tal-ASA ma tieqafx biss fl-organizzazzjoni g─žal kampjonati lokali, imma flimkien bil-g─žajnuna tal-Malta Tourism Authority u Sport Malta, g─žall-ewwel darba f`pajji┼╝na ser ti─íi organizzata il-Malta Water Polo Christmas Cup (Men). B─žala timijiet irnexxilna n─íibu lil Serbia, Montenegro, Olanda, Italia u Franza. Din hija opportunita unika g─žad-dilettanti tal-water polo sabiex jaraw fostna u─žud mil-aqwa talenti f`dan l-isport. Il-log─žob kollu ser isir ─íewwa il-kumpless tal-Kottonera. Dan l-avveniment ser iservi sabiex dawn it-timijiet inklu┼╝ Malta, jippreparaw g─žal Kampjonati Ewropej. Ma kinitx fa─őli li ─í─íib dawn l-i─íganti f`pajjizna imma ir-reputazzjoni tag─žna g─ženet u mhux ftit.

Huwa ta pja─őir ninfurmakom wkoll li ir─őevjna l-a─žbar li LEN European Junior Artistic Swimming Championships kif ukoll il-World Aquatics MenÔÇÖs U16 Water Polo World Championships ser isiru ─íewwa paji┼╝na f`─áunju tas-sena d-die─žla. Dawn huma ┼╝ew─í kompetizzjoniet kbar g─žaliex qatt qabel ma ─íew organizzati kampjonati fuq livell ta` Worlds f`pajjizna. ┼╗gur mhux forsi, li dawn l avvenimenti huma ta importanza nazzjonali u hija storika g─žal pajji┼╝na wkoll. Il-Junior Artistic Swimming Championships ser nilqg─žu fostna madwar 15 il-pajji┼╝ u ser isir ─íewwa il kumpless tal Kottonera. Bil-─židma tal kow─őis tag─žna Michelle Hubner u Hannah Preca Trapani, ser inkunu┬áippreparati g─žal din il-kompetizzjoni. ┼╗gur mhux forsi, li f`dan l-isport g─žamilna qab┼╝a ta kwalita bir-ri┼╝ultati li ─íibna f`dawn l-a─ž─žar ┼╝mien. L-atleti jag─žmlu sagrifi─ő─őji kbar b`sig─žat twal jittrenjaw sabiex ikunu ippreparati g─žal kompetizzjoniet li jie─ždu sehem fihom. L-ASA investiet bis-s─ži─ž f`dan l-isport, tant li matul din is-sena l-atleti tag─žna kellhom l-opportunita li jikkompetu barra minn xtutna fosthom ─íewwa Funchal kif ukoll ─íewwa Ateni Gre─őja. Kif tistghu taraw ukoll hemm il-programm ippreparat ghas-sena d-diehla tal-kompetizzjonijiet li ser niehdu sehem fihom.

Kif ghidt ukoll il-World Aquatics MenÔÇÖs U16 Water Polo World Championships ser isir f`Gunju ukoll u n─žossuna onorati li ntg─ža┼╝let Malta. Matul dan il-kampjonat ─ža nilqg─žu fostna il-fuq minn 32 tim minn pajjiz madwar id-dinja kollha. Kull tim jkun kompost minn 20 persuna fosthom atleti, staff tekniku u delegati. Apparti dan, mijiet o─žra ta` ─íenituri ser jivvja─í─íaw g─žal dan it-tournament presti─í─íju┼╝. Fil-fatt l-ASA g─žal dawn i┼╝-┼╝ew─í kompetizzjonijiet, fil-jiem li ─íejjin, ha ta─žtar organisation committee li ser ikun qieg─žed immexxi minn Rita Azzopardi s-Segretarja Generali tag─žna. Bi─ő─őa u─íig─ž ta ras g─žal Rita imma m`g─žandix dubbju li bl-esperjenza tag─žha ─ža tkun qed tag─žmel bi─ő─őa xog─žol tajba flimkien mal-membri l-o─žra!!!! It-tim tag─žna tal-U/16 ser ikun qieg─žed jipprepara bis-s─ži─ž g─žal dan l-avveniment mil-kow─őis Jonathan Valletta u Ryan Coleiro. Fil-fatt it-tim ser ikun qieg─žed jikkompeti ukoll fil-kampjonat lokali tal-U/18 f`pajjizna. M`g─žandix dubbju li dawn l-avvenimenti ser jibqg─žu mmarkati fl-istorja tal-ASA li propju is-sena d-die─žla ser tkun qed ti─ő─őelebra il-mitt (100) sena tag─žha.

Education Courses / Coaches Licence

L-ASA executive committee bÔÇÖkollaborazzjoni mal-ASA Education Development Committee, g─žamlu passi sinifikanti lejn it-titjib tal-istandards tal-coaching fil-qasam akkwatiku fÔÇÖMalta. Ittie─ždet de─ői┼╝joni li l-kow─őis residenti fÔÇÖMalta jkunu kwalifikati u li─őenzjati. Dan huwa tabil─žaqq ┼╝vilupp sinifikanti g─žaliex qatt qabel ma kellna sistema f`postha. Din id-de─ői┼╝joni hija mmirata biex ti┼╝gura s-sigurt├á u l-professjonali┼╝mu. L-ASA temmen bis-s─ži─ž li g─žandu jkun hemm kow─őis kwalifikati on deck g─žaliex huwa essenzjali jekk irridu t-tkabbir u s-su─ő─őess kontinwu tal-isports akkwatiku fÔÇÖMalta.

Ser ikun hemm qafas gradwali g─žall-implimentazzjoni ta’ dawn ir-rekwi┼╝iti. Il-kow─őis se jing─žataw ammont ra─íonevoli ta’ ┼╝mien biex jissodisfaw ir-rekwi┼╝iti l-─íodda. Matul dan il-perjodu tran┼╝itorju, je─žtie─í li kull kow─ő ilesti courses taÔÇÖ ta─žri─í spe─őifi─ői biex jiksbu l-kwalifi─ői u l-li─őenzji me─žtie─ía. B─žala parti minn din l-inizjattiva, l-ASA da─žlet fi ftehim ma diversi entitajiet fosthom mal-Institute for Swimming, li hija istituzzjoni rinomata bba┼╝ata fir-Renju Unit. Permezz taÔÇÖ din il-kollaborazzjoni, l-ASA se toffri courses gewwa pajjizna li jil─žqu standards internazzjonali, u ji┼╝guraw li l-kow─őis jir─őievu ta─žri─í u ─őertifikazzjoni tal-og─žla livell. Dan il-ftehim jirrappre┼╝enta pass sinifikanti sabiex inkabbru l-g─žarfien u l-─žiliet tal-kow─őis biex jisbqu fir-rwoli tag─žhom.

Intla─žaq ftehim ukoll mar-Royal Life Saving Society biex tipprovdi courses ta` first aid and lifesaving. Dawn il-courses huma mfassla biex jarmaw lill-kow─őis b’─žiliet essenzjali li jsalvaw il-─žajja, u ji┼╝guraw li jkunu ppreparati tajjeb biex jimmani─í─íjaw sitwazzjonijiet ta’ emer─íenza. Ukoll qed nenfasizzaw l-impenn tag─žna g─žas-sigurt├á u l-benesseri tal-parte─őipanti kollha fl-isports akkwatiku. Intlahaq ftehim ukoll ma l-entita` Learning Works fÔÇÖdiversi oqsma fosthom fl-ikkow─őjar u l-i┼╝vilupp tal-isport.

Ninsabu e─ő─őitati sabiex nibdew dan il-vjagg edukattiv flimkien ma l-imsie─žba tag─žna u qed nistennew bil-─žerqa li flimkien niksbu ri┼╝ultati notevoli. Dawn id-de─ői┼╝joniet qed juru l-impenn tal-ASA sabiex ikollna aktar professjonalit├á, sigurt├á, u nkabbru l-i┼╝vilupp ─íenerali tal-isports akkwatiku fÔÇÖMalta. Fil-jiem u il-─íimg─žat li ─íejjin, ser inniedu il-programmi tag─žna u qed inkunu nistennew bil-─žerqa li na─ždmu mill-qrib mal-kow─őis, l-atleti, u l-partijiet interessati biex nimplimentaw dawn il-mi┼╝uri bÔÇÖmod effettiv u ng─žollu l-istandard tal-coaching fÔÇÖpajji┼╝na.

World Aquatics Water Polo Development Courses for Referees

Fl-a─ž─žar xtaqna in─žabbru wkoll a─žbar o─žra po┼╝ittiva. L-ASA flimkien mal-World Aquatics, ser norganizzaw Development Referee Course li ser isir bejn 27-28 ta` Otturbu 2023 ─íewwa l-Universita` ta` Malta. Kellna madwar 18 il-persuna li applikaw g─žal dan il-course li ser ikun qed jitmexxa mir-referee Taljan Massimiliano Caputi. Kif tistg─žu taraw mil-programm li ser ikun imqassam fuq jumejn, il-parte─őipanti ser ikollhom l-opportunita li jsewgu u jiddiskutu r-regolamenti ─íodda li ─íew introdotti. Qed nag─žtu l-g─žodda kollha me─žtiega sabiex in─žajjru u n┼╝idu aktar nies sabiex jibdew il-linja ta referring ─íewwa pajjizna.

Konklu┼╝joni

Wasalna g─žal konklu┼╝joni tag─žna. Nibda biex nirringrazzja lil e┼╝ekuttiv tal-ASA li dejjem kienu ta` spalla u li bl-g─žajnuna tag─žhom ukoll stajna no─žorgu b`dawn l-inizjattivi kollha. Lill istaff tekniku tal-ASA li ja─ždmu qatig─ž sabiex inkomplu ng─žollu l-isem ta` pajji┼╝na l`fuq. Lill-imsie─žba u l-entitajiet li ja─ždmu u jg─žinu mill-qrib lill-asso─őjazzjoni tag─žna. Lilkom ─íurnalisti g─žaliex inthom parti mil-familja tag─žna. Bl-g─žajnuna tag─žkom inkunu qed inwasslu l-messa─í─í fuq il-mezzi so─őjali. Kif rajtu il-─židma tag─žna hija ─žajja u attiva u g─žalhekk in─že─í─íi─íkom sabiex tattendu g─žal-attivitajiet kollha li ser ikunu qed ji─íu organizzati.